Kompaniýa Proflie

1992-nji ýylda döredilen “Starmatrix Group inc.Hytaýda howuz enjamlaryny öndürmekde öňdebaryjy ýurtlardan biridir.Polat diwar howuzynda, çarçuwaly howuzda, çarçuwaly süzgüçde, howuz süzgüçinde, howuzda gün duşunda we gün gyzdyryjyda, Aqualoon süzgüçli metbugatda we howuzyň töweregindäki beýleki howuzlara tehniki hyzmat etmekde gözleg, işläp düzmek, marketing we hyzmatlar bilen meşgullanýarys.
Biz amatly transport mümkinçiligi bolan Zhenjiangda ýerleşýäris.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.
Hytaýda, Europeewropada we ABŞ-da dizaýnerler bilen ýakyn hyzmatdaşlykda ähli önümlerimiziň özboluşly görnüşi we ajaýyp usullary bar.Elmydama iň täze ulanylan önümleri iň giň ulanylyş bilen üpjün edýäris.
83000 inedördül metrden gowrak ýer 80000 inedördül metr ussahanasy bilen, dünýädäki müşderilerimiziň mümkinçiliklerini kanagatlandyryp bileris.

Öýümizdäki böleklerimiziň köpüsini has tygşytly öndürmek üçin plastmassa sanjym, ekstruziýa, zarba galyplary we metal gaýtadan işleýän maşynlar bilen doly enjamlaşdyrylan.12 gurnama liniýasy we 300-den gowrak ökde inersener we işçi bilen, biziň peýdaly hyzmatdaşlygymyza ynamymyz bar.
Biz diňe bir hiliň berk gözegçiligini ýerine ýetirmek bilen çäklenmän, müşderi hyzmatyny ileri tutýarys.Birinji synp synag, seljeriş gurallary we ähli spesifikasiýalary hemmetaraplaýyn barlamaga we önümlerimiziň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny berk üpjün etmäge ukyply ýokary hünärli tehniki işgärler bilen.
Hyzmatdaşlygy ýola goýmak we bilelikde ajaýyp geljegi döretmek üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri mähirli garşylaýarys.

Sergilerimiz

2009-njy ýyldan bäri sergilere gatnaşýarys.
Önümçiligimizde dowamly gatnaşyklar gurmak üçin, täze koronawirus epidemiýasy haýallap başlansoň sergilere gatnaşmagy dowam etdireris!

2010.11 Lion

2010.11 Lion

2011.10 Barselona

2011.10 Barselona

2012.11 Lion

2012.11 Lion

2014.11 Lion

2014.11 Lion

2015.10 Barselona

2015.10 Lion

2016.04 Marsel

2016.04 Marsel

2016.11 Lion

2016.11 Lion

2017.09 Köln

2017.09 Köln

2018.11 Lion

2018.11 Lion

ico
 
 
2010.11 Lion
2011.10 Barselona
 
 
 
 
2012.11 Lion
2014.11 Lion
 
 
 
 
2015.10 Lion
2016.04 Marsel
 
 
 
 
2016.11 Lion
2017.09 Köln
 
 
 
 
2018.11 Lion
2022.11 Lion
 
 
?